2015
02.18

Charash Karaa – lyrics

Thanks to Albert Kuvezin (Yat-Kha) I got the lyrics transcription to growl with my favourite song.

Charash Karaa

Karangyny ottur chyran
Kaan deerde Sholban yshkash
Kattyrangnan odu chainan
Karam ezhim iyi karaa.

Karak bazyp chivesh derge
Kadyk churek shimirt kynnyr
Kalbak syryi kirbi helen
Karam ezhim charash karaa.

Kaiyzhe- da yrai berze
Khaialanyp kostup chorur
Khazhan shagda uttundurbas
Karam ezhim charash karaa.

Comments are closed.

ENVATO FLASH STOCK ENVATO THEME FOREST

CBDB.cz - moje knihy